Forfattere: Danne Petersson

image

Avfallscontainer plasseres ut fra mandag 12.april

Av - Ukategorisert

Mandag 12.april vil det plasseres avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall i tverrslagene. Det blir muligheter for beboere på Sørenga å kaste avfall frem til fredag 16.april når disse fjernes.


Containerne vil tømmes ved behov og nye vil settes ut, ikke sett avfall på utsiden dersom container blir full. Unngå å overlesse containerne og vær derfor snill å presse sammen kartonger og annen emballasje slik at det ikke tar unødig plass.


Pass på å benytt anledningen og la oss holde Sørenga ren og pen !

Med vennlig hilsen
Styret

image

Årsmøte 2021 Sørenga 2 sameie – Utsettelse

Av - Ukategorisert

Som forhåndsvarslet tidligere var årsmøtet for sameiet planlagt onsdag 24.mars kl. 18.00.

Styret har over lang tid vært i dialog med USBL/NBBL for å få klarhet i muligheter for å gjennomføre årsmøte. Usbl har forberedt i portalen for å gjennomføre et digitalt møte via «Min side» men per dags dato er ikke gjennomføring av digitalt årsmøte lovlig, se informasjon fra Usbl.

«Regjeringen vil åpne for digitale møter i borettslag og sameier. Dagens boliglover krever at generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier må gjennomføres fysisk. Regjeringen vil nå gjøre det enklere for borettslag og sameier å gjennomføre møter slik det passer dem, og vil derfor åpne for at beboerne kan møtes digitalt. Kommunal og forvaltningskomitéen behandler nå saken. Deretter skal lovforslaget godkjennes av Stortinget. Det er vanskelig å estimere når loven vil være på plass, men vi tror at det kan bli ikrafttredelse fra midten av april. »

Siden det per i dag ikke blitt gitt en dato fra USBL om når nødvendig lovendring er på plass så ser styret seg nødt til å skyve på årsmøtet for å sikre at digitalt møte er gyldig.

Usbl’s løsning innebærer ikke et nettmøte, men at styret i samarbeid med Usbl tilgjengeliggjør møtesakene i et avtalt tidsrom, slik at eierne innenfor dette tidsrommet når som helst kan lese saksinnholdet og avgi sin stemme. Foreløpig periode for digitalt møte er satt til 26 april -2.mai.

Anbefaling fra Usbl /Nbbl er at digitalt møte bare legger fram ordinære årsmøtesaker som;

 • årsregnskap
 • årsmelding
 • styrehonorar
 • valg

Løsningen er ikke tilrettelagt for diskusjoner, derfor bør større saker utsettes til det er mulig å gjennomføre møter med fysisk oppmøte og at disse blir del av ekstraordinært sameiermøte. Innmeldte saker som blitt fremmet til årsmøtet blir allikevel sendt ut til informasjon om det blir slik at disse ikke blir del av et ordinært møte.

Innkalling til ordinært årsmøte blir sendt ut per e-post til samtlige seksjonseiere seinest 8 dager innen møteperiodens start. 

Styret ønsker alle sammen en god påske – ta godt vare på hverandre i disse spesielle tider.

Med vennlig hilsen

Styret

image

Strømutkobling Sørenga 2 – Tors 18.mars kl 9-11

Av - Ukategorisert

I forbindelse med arbeid i ny restaurantlokale varsler Næring at de skal utføre arbeider på Hovedtavlen til Sørenga 2.
Arbeidet medfører at de må legge hovedtavlen for sameiet strømløs for å etablere en ny hovedkurs til den nye restauranten og erstatte en defekt hovedbryter til Buns burger.

Torsdag 18.03.21
Tid: Start kl 09.00 Slutt ca kl 11.00

Konsekvenser for utkobling av strøm:

 • Dørene låse opp som vanlig med brikken, men døren må åpnes manuelt når man skal inn.
 • Går man ut åpner man døren manuelt – Dvs tar i dørhåndtaket å dytter døren ut.
 • Heisene vil ikke fungere.
 • Pumper vil stoppe. Det er noe kapasitet i kummene så det bør gå bra; alle oppfordres til ikke å bruke vann/toalett i tidsrommet. Kaldtvann vil trolig fungere.
 • Portene i privatgarasjene settes i åpen stilling.
 • Alt vil generelt stoppe opp; også internett/wifi. Nødlys vil fungere.
 • Det er mulig at en del av systemene må resettes i etterkant
image

Kandidater til styret 2021

Av - Ukategorisert

Sameiet trenger kandidater til styret, meld deg!

Ønsker du å gjøre en forskjell i sameiet? Kandidater til styret oppfordres til å melde seg innen 17.feb.

Styret i Sørenga 2 sameie bestod i 2020 av totalt 5 medlemmer. Til valget 2021 er det planlagt å redusere antallet medlemmer i styret til 4. I styret så sitter det helt ordinære personer, med individuelle styrker og svakheter som alle andre, men til felles har vi at vi er interessert i å skape og ha et godt boligmiljø rundt oss og er villig til å investere litt tid for å oppnå dette. Det må nevnes at vervet som styremedlem i sameiet vårt innebærer til tider en del praktisk gjøremål og oppfølgning av vedtak som styret beslutter samt kommunisering med beboere og andre.

Nå trenger styret flere gode kandidater som ønsker å bidra i sameiet, det er ønskelig med forskjellig kompetanse og bakgrunn til å videreutvikle det gode bomiljøet vi har her i sameiet og generelt på Sørengautstikkeren.

Følgende skal velges ved årsmøtet 24.mars:

 • 2 stk styremedlemmer for 2 år.
 • 2 stk varamedlemmer for 1 år.
 • Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år.

Hvis du er interessert, eller har spørsmål om vervet. Ta kontakt med styret, styret@sorenga2.no eller styreleder, tlf. (+47) 413 23 932, så skal vi få dere nominert til valget 24.mars.

Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut ifra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.

Årsmøte 2021 i Sørenga 2 sameie

Av - Ukategorisert

Forhåndsvarsel om årsmøte i Sørenga 2 sameie

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sørenga 2 sameie er planlagt avholdt  onsdag 24. mars 2021 kl. 18.00.

Grunnet Koronasituasjonen og usikkerheter rundt restriksjoner for årsmøte blir høgst sannsynlig årsmøtet avholdt digitalt via Min sidewww.Usbl.no. Vedlagt er skriv fra Usbl hvordan skaffe seg innlogging på Min side for dere som ikke opprettet dette. Styret oppfordrer alle seksjonseiere gjøre seg kjent med Min side. Mer info om bruken av Min side finner dere også her: https://www.usbl.no/beboer/hvordan-komme-i-gang-med-min-side

Innmelding av saker

Frist for innmelding av saker er 17.feb 2021, for enkel håndtering av saker så kan disse registreres direkte på Min side av hver enkelte. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

 • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.
 • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
 • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.

Det er også mulig for å melde inn saker må leveres skriftlig og signert til styret v/ Styret@sorenga2.no innen fristen.

Valg av styremedlemmer

I år er det 2st styremedlemmer som skal velges på årsmøtet. Aktuelle kandidater må utnevnes i forkant av møtet så styret oppfordrer derfor alle som kunne tenke seg å delta i styrearbeidet til å melde interesse i forkant til og være med på valget.

Kandidater må gjerne ta kontakt med styret v/ Styret@sorenga2.no i forkant av årsmøtet dersom det skulle være spørsmål.

Egen innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

Giroblanketter for første halvdel 2021

Av - Ukategorisert

Forretningsfører Usbl informerer at etter en rutinekontroll har de oppdaget at giroblankettene for første halvdel av 2021 ikke er blitt sendt ut til eiere som valgt å motta giroer på papir.

Usbl vil få sendt dem ut umiddelbart, men på grunn av forsinkelsen endres betalingsfrist for januar til 30.01.

Dette gjelder kun de som mottar giroer på papir. Usbl beklager feilen som oppstått.