Husordensregler

Sørenga 2 Sameie – HUSORDENSREGLER – Fastsatt av sameiermøte 30.04.2013
§ 1 Innledning
Styret har i henhold til vedtektene for Sørenga 2 Sameie utarbeidet følgende husordensregler.
Sørenga 2 Sameie utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.
I husordensreglene er det lagt vekt på trivsel og utfoldelse for den enkelte beboer, samtidig som hensynet til fellesskapet er søkt ivaretatt. Hensikten med husordensreglene er ikke å pålegge beboerne unødige forpliktelser, men derimot sikre ro, trivsel og trygghet, samt et godt naboskap.
Beboere plikter å følge husordensreglene og vedtektene og er ansvarlige for at de overholdes av alle i husstanden og andre som gis adgang til boligen.
Styret ber om at naboklager leveres skriftlig, med kopi til berørte nabo. Innklagede skal svare skriftlig innen syv dager, med kopi til klager.
§ 2 Bruk av leilighet
Leiligheten skal ikke brukes slik at dette fører til sjenanse for andre.
Det skal være ro mellom kl 23:00 og kl 07:00 alle dager. Hamring, boring, musikkøvelser og andre støyende aktiviteter er ikke tillatt etter kl 21:00. Søndager og helligdager er det ikke tillatt med støyende aktiviteter.
Skal det arrangeres selskap i leiligheten eller på terrassen som kan medføre støy, skal naboene varsles på forhånd. Tidspunktene angitt over vil likevel være gjeldende.
§ 3 Bruk av balkong / loggia / forhage
Lufting og tørking av tøy kan skje på balkonger så fremt det ikke henges høyere enn balkongkanten. Det er ikke tillatt å banke, riste eller lufte tøy utover balkongkanten. Det skal tas behørig hensyn til naboer ved rengjøring av balkonger.
Det er tillatt å bruke elektrisk grill og gassgrill så sant dette er i henhold til brannforskrifter.
Bruk av kullgrill er ikke tillatt.
§ 4 Fellesrom og oppganger
Sportsutstyr, klær, fottøy, barnevogner og andre gjenstander skal ikke hensettes i oppgangen. Det samme gjelder poser med søppel eller annet avfall. Barnevogner i daglig bruk kan plasseres i felles trapperom i kjelleretasje. Kjellerrom og oppganger skal holdes fritt for avfall og skal ikke benyttes som lagringsplass.
Sykler plasseres på anviste plasser i gårdsrom eller i sykkelbod.
Navn på ringetablå og navneskilt på postkasser skal være ensartet. Styret fastsetter retningslinjer for utforming. Private oppslag tillates ikke utenfor oppslagstavle ved hovedinngangsdørene.
For beboernes egen sikkerhet skal inngangsdørene aldri blokkeres i åpen stilling.
§ 5 Fellesområder
Sameiets fellesområder skal holdes ryddige og frie for avfall. Fellesområdene skal ikke brukes slik at det er til vesentlig sjenanse for andre eller kan medføre skade på omgivelsene.
Det er forbudt å stumpe sigaretter i gårdsrommet og foran hovedinngangene.
§ 6 Takterrasse
Sameiets takterrasse skal holdes ryddig, ren og fri for avfall. Ved bruk som medfører ekstra rengjøring vil ansvarlig bli belastet med rengjøringskostnaden. Det henvises for øvrig til egne regler for takterrassen.
§ 7 Gårdsrom
Gårdsrommet er et fellesområde som ikke skal brukes til sjenanse for beboerne.
Gårdsrommet blir derfor avstengt med bom. Det er kun redningsetatene som skal ha tilgang til å kjøre inn på gårdsrommet. Det er ikke anledning til å kjøre inn varer, taxi, flyttebil, MC eller annen form for transport.
§ 8 Søppel
Det er viktig å holde området rundt søppelnedkastet ryddig og fritt for søppel.
§ 9 Endringer av «fasaden»
Ved endring av «fasaden» som for eksempel solavskjermingsprodukter og lignende skal styret kontaktes for avklaring av hva som er tillatte endringer.
§ 9 Dyrehold
Det er tillatt å holde husdyr. Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:
a) Eier av husdyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på Sameiets område.
b) Innenfor Sameiets område skal husdyr føres i bånd, samt holdes borte fra lekeplasser, sandkasser og beplantninger.
c) Dyreholdet skal ikke være til sjenanse for beboerne gjennom lukt, bråk eller på annen måte være til vesentlig ulempe.
§ 10 Endringer
Sameiermøte kan endre husordensreglene dersom dette er nødvendig for eiendommens ivaretakelse og beboernes trivsel.