NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, september 2017

Av - Ukategorisert

Avfallscontainer i oktober
I løpet av oktober vil det bli plassert avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall, i tverrslaget. Styret kommer tilbake med eksakt tidspunkt senere.

Ventilasjonssystem
Temperaturen på luften som sendes inn i leilighetene, er senket fra 19 til 18 grader. Styret vil vurdere ytterligere justeringer når ny serviceavtale er på plass i løpet av høsten.

Midler fra Usbls Bomiljøfond
Som tidligere kommunisert, har styret søkt om midler fra Usbls Bomiljøfond. Søknaden ble innvilget, og det er i løpet av våren og sommeren blitt kjøpt inn nye utemøbler til gårdsrommet og takterrassen, store blomsterpotter på takterrassen, samt at det har blitt ryddet opp i plantekassene i skråfasadene og lagt elvestein. I enkelte av plantekassene har vi et problem med ugress i kantene, og styret er i dialog med firmaet som har utført arbeidet. Utbedringer vil bli gjort i løpet av høsten.

Utsending av nyhetsbrev og varsling på e-post og SMS
På sameiets nettside kan seksjonseiere og leietakere registrere sin kontaktinformasjon. Denne kontaktinformasjonen vil styret benytte i forbindelse med utsending av nyhetsbrev og annen relevant informasjon/varsling. Styret oppfordrer alle beboere til å registrere seg.

Utvidet åpningstid for serveringsstedene på Sørenga – oppdatering
Vi viser til informasjon som ble sendt fra styret i juli vedrørende den reviderte forskriften om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo. Endringen trådte i kraft mandag 3. juli og åpner for at uteserveringene på Sørengkaia kan holde åpent til kl. 24.00 (mot kl. 22.00 tidligere). Sameiene på Sørenga gikk sammen om å påklage vedtaket, både på grunn av sakens innhold og fordi vi ikke har hatt anledning til å uttale oss. Klagen ble sendt til Bydel Gamle Oslo fredag 6. juli og skulle vært behandles i Arbeidsutvalget 2. august. Arbeidsutvalget besluttet å utsette behandlingen til Bydelsutvalgets møte 14. september.

Reklamasjonssak knyttet til sameiets kloakkanlegg
Sameiet har siden 2014 hatt en pågående reklamasjonssak knyttet til kloakkanlegget. Saken er tidligere beskrevet i diverse beboerinformasjoner og i styrets årsmelding de siste årene. Mandag 28. august ble det avholdt møte med gjennomgang av sluttrapport. Styret har godkjent sluttrapporten, og GK Rør har bekreftet at sameiet har ett års utvidet garanti på utbedringene som er gjort på bunnledningen. Denne saken har vært svært tidkrevende for styret, og det er med stor glede at saken nå kan anses som avsluttet.

Vi minner om…

  • Styret minner om viktigheten av at alle sluk på terrasser og balkonger rengjøres jevnlig.
  • Husordensreglene, som finnes tilgjengelig på sameiets nettside (www.sorenga2.no).
  • Ved bråk og støy hos naboer, er det viktig at styret orienteres. På den nye nettsiden finnes det et eget skjema som benyttes ved naboklager. Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen.

 

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas