Parkering

Parkering for seksjonseiere skjer dels i den privateide garasjen (for de som har kjøpt plassene der) eller i fellesgarasjen under sentralparken (iht private leieavtaler).

Parkering i den privateide garasjen skal kun gjøres på oppmerkede private parkeringsplasser. Ulovlig parkering eller parkering utenfor oppmerkede plasser vil medføre parkeringsbot uten nærmere varsel (se eget oppslag ved innkjøringen).

Fellesgarasjen under sentralparken er åpen for alle og driftes av aimopark som tilbyr både korttids- og langtidsparkering. Det er tilgang på strøm for lading av el-biler i fellesgarasjen. Besøkende med bil på Sørengutstikkeren må parkere i denne garasjen. Prisene fastsettes av aimopark. Les mer.

Elbil-ladeanlegg

Sameiet oppgraderte el-anlegget i 2019 og tilrettela for fremtidig elbil-lading i privateide garasjen, både i øvre og nedre del. Det er satt opp egen el-tavle i hvert garasje der det kan kobles på  fremtidige nye kurser for nye ladere. Merk at det ikke er lovlig å lade fra vanlig stikkontakt (så lenge denne ikke er oppgradert med jordfeilbryter type B, samt maks 10 A sikring). Styrets klare anbefaling er at all lading av elbil foregår fra ladestasjon. Styret henviser ellers til anbefalingene som er kommet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Ladere som installeres til billadeanlegget må være laststyrte. Hver enkelte eier av parkeringsplass som må besørge eventuell montering av sin egen lader med egen autorisert installatør.

Styret skal motta kopi på samsvarserklæring fra installatøren slik at sameiet er sikre på at det blir gjort ordentlig og at det blir tydelig notert hvilken kurs går til plassen din slik at forbruket kan leses av i fremtiden.
Ved oppgraderingen ble det gitt tilbud til eiere av parkering fra elektriker firmaet som utførte oppgraderingen (www.lysmestern.no) om å få montert DEFA ladeboks. Brukerveiledning DEFA ladeboks Sørenga 2 Sameie finnes her.
El-forbruket hver enkelt boks er ikke lagt opp for å belaste eier direkte, disse blir  fakturert sameiet samlet.
Det individuelle forbruket per p-plass blir avlest fra el-tavle årlig og fakturert eieren basert på en snittpris på strømmen fra året innen.